SEKRETESSPOLICY OCH VILLKOR

Du kan be oss att ta bort din personliga information från våra system. Vi kommer att vidta åtgärder på din begäran om vi inte har någon legitim anledning att inte radera informationen.

Introduktion

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi samlar in och behandlar personuppgifter på webbplatsen Duo Product Oy Nordic (”Duo Product Nordic” eller “vi”) och när vi tillhandahåller Tjänsterna (”Tjänsten”).

Vi har åtagit oss att skydda integriteten för användare av tjänsterna i enlighet med tillämplig lag.

 1. Syfte med förfarandet och rättslig grund.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Syfte med förfarandet och rättslig grund. Syften med behandlingen av personuppgifter Duo Product Nordic samlar in och behandlar personuppgifter för att:

 • att hantera och utveckla kundkommunikation, kund- och servicerelationer.
 • användaren kan använda vissa tjänster som tillhandahålls av Duo Product Nordic;
 • Duo Product Nordic eller utvalda tredjepartstjänster kan marknadsföras till dig efter ditt godkännande; och

 • Duo Product Nordic kan utveckla tjänsterna och användarupplevelsen av webbplatsen genom att samla in information med hjälp av cookies och andra analystekniker.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter Duo Product Nordic samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet och för att fullgöra sina rättsliga skyldigheter. Dessutom behandlar Duo Product Nordic personuppgifter utifrån ett berättigat intresse för att kunna behålla och utveckla sin verksamhet och sina.

 1. Vilken personlig information samlar vi in?

Duo Product Nordic samlar in personlig information från sina användare som är nödvändig för de syften som definieras i denna integritetspolicy:

A) Den information du lämnar till Duo Product Nordic

 • Kontaktuppgifter till kundföretag och ansvariga för att upprätthålla kommunikation.
 • Kontraktsinformation, såsom produkt- eller tjänstbeskrivningsinformation, fakturerings- och betalningsinformation, kundfeedback och kontaktinformation.
 • All annan information som tillhandahålls av dig som vi behöver för de syften som definieras i denna integritetspolicy.

B) Uppgifter som samlas in från offentliga register såsom handelsregistret

C) Information som observeras om användningen av tjänsterna

Vi använder bland annat cookies och andra analystekniker för att upptäcka användningen av tjänsterna. Du kan läsa mer om cookies i vår cookiepolicy. Vi använder bland annat följande information om användningen av tjänsterna:

 • Information om användning och bläddring av funktionerna i tjänsten, såsom de annonser som har visats och information om klicket på annonserna.
 • Sidan från vilken användaren besökte vår webbplats, enhetsmodellen, den unika enheten och/eller cookie-ID, datainsamlingskanalen, webbläsarversionen, IP-adressen, sessions-ID, tid och varaktighet för sessionen, och skärmupplösningen och operativsystemet.
 • Platsinformation om det uttryckligen godkänts av användaren.
 • Annan information som samlats in med användarens samtycke.

D) Information som härrör från användningen av tjänsterna

Den härledda informationen härleds från den upplevda användningen av tjänsten och/eller från den information som kunden själv tillhandahåller, till exempel användarens eventuella intressen eller segmentering i en viss grupp av användare tjänster.

 1. Hur länge sparas användardata?

Duo Product Nordic kommer endast att behålla användarnas personuppgifter så länge de behövs för det ändamål för vilket de samlades in eller under den maximala tidsperiod som lagen tillåter. Längden på lagringstiden för personuppgifter varierar därför beroende på uppgifterna. Detta innebär också att vi kan komma att behålla dina personuppgifter även om ditt avtalsförhållande med oss ​​har upphört, men bara så länge vi har anledning att göra det.

 1. Överföring av personuppgifter

Duo Product Nordic för att tillhandahålla tjänster

Vi kommer endast att överföra personuppgifter i den utsträckning som tredje part behöver tillgång till de personuppgifter vi behandlar för att kunna tillhandahålla Duo Product Nordic-tjänst(er) för de syften som anges i denna integritetspolicy.

Tredjepartsmarknadsföring och reklam

Duo Product Nordic delar inte användarnas personliga eller identifierande information med marknadsförings- eller reklamparter. För att korrekt rikta in kommunikation eller marknadsföring kan vi dela anonymiserad demografi, intressen eller platsbaserade inriktningsvärden med tredje part.

Ditt samtycke

Om användaren har gett sitt samtycke kan vi komma att dela användarens information med utvalda tredje parter så att de kan kontakta användaren.

Vetenskaplig forskning

Vi kan komma att lämna ut information för vetenskapliga eller historiska undersökningar, förutsatt att informationen har ändrats på ett sådant sätt att ämnet för informationen inte längre är identifierbart.

Av juridiska skäl

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med den behöriga myndighetens krav och lagkrav. Om vi ​​säljer, köper, slår samman eller på annat sätt organiserar vår verksamhet kan din personliga information lämnas ut till köpare och deras rådgivare.

 1. Internationella dataöverföringar

Duo Product Nordic strävar efter att implementera tjänsterna och behandla personuppgifter med hjälp av operatörer och tjänster som finns inom EU eller EES.

Några av våra underleverantörer, distributörer och partners finns utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I det här fallet kan dina personuppgifter överföras mellan olika länder. Sådana överföringar kan innebära överföring av personuppgifter utanför EU eller EES till länder vars lagstiftning om behandling av personuppgifter skiljer sig från kraven i finsk lag. I detta fall säkerställer Duo Product Nordic en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, till exempel genom att komma överens med den personuppgiftsansvarige om användning av standardavtalsklausuler eller andra medel i enlighet med dataskyddslagstiftningen för överföring av personuppgifter till tredje land.

 1. Skydd av personuppgifter

Duo Product Nordic använder uppdaterade policyer för att skydda personlig information. Detta innebär att vi använder fysiska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder för att minska risken för förlust av personlig information och för att minska missbruk och obehörig användning, avslöjande eller modifiering. Vi lagrar dina personuppgifter på säkra servrar så att endast behöriga personer kan komma åt informationen på den servern. Duo Product Nordic kan också skydda din personliga information genom att använda Secure Sockets Layer (“SSL”) eller annan liknande krypteringsprogramvara.

 1. Tredje parts webbplatser

Denna integritetspolicy gäller endast för Duo Product Nordic Services och vi är inte ansvariga för andra webbplatsers sekretesspraxis. Vi uppmuntrar dig att granska integritetspolicyn för de webbplatser du besöker.

 1. Ändringar av integritetspolicyn

Duo Product Nordic kan komma att ändra denna integritetspolicy. Den reviderade integritetspolicyn finns tillgänglig på Duo Products webbplats så att användarna alltid är medvetna om hur deras personliga information behandlas.

 1. Dina rättigheter

Besiktningsrätt

Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig som har lagrats i registret.

Rätt att få information rättad

Du har rätt att kräva rättelse av felaktiga och felaktiga uppgifter.

Rätt att begära radering av uppgifter

Du kan be oss att ta bort din personliga information från våra system. Vi kommer att vidta åtgärder på din begäran om vi inte har någon legitim anledning att inte radera informationen.

Rätten att begränsa behandlingen av uppgifter

I vissa lagstadgade fall kan vi begränsa behandlingen av dina uppgifter.

Rätten att invända mot behandling av uppgifter

Du kan också begära begränsningar av behandlingen av dina personuppgifter om din information behandlas för andra ändamål än utförandet av vår tjänst eller fullgörandet av en rättslig skyldighet. Att motsätta sig behandling av personuppgifter kan leda till mer begränsad tillgång till vår webbplats. Du har rätt att välja bort elektronisk direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna som ingår i alla marknadsföringsmeddelanden vi skickar.

Rätten att överföra data från ett system till ett annat

Du har rätt att få dina personuppgifter från oss i en strukturerad och allmänt använd form så att du kan överföra informationen till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller ett avtal mellan oss.

Rätt att återkalla samtycke

Om behandlingen av dina uppgifter är baserad på samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

 1. Utöva dina rättigheter

Toteutamme edellä mainitut oikeudet sen sisältöisenä kuin ne on yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritelty. Oikeuksiesi laajuus on sidottu henkilötietojesi käsittelyperusteeseen.

Vi utövar ovanstående rättigheter enligt definitionen i den allmänna integritetsförordningen. Omfattningen av dina rättigheter är knuten till den grund på vilken dina personuppgifter behandlas.

Du kan utöva dina rättigheter genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande med ditt namn, adress, telefonnummer och en kopia av ett giltigt ID. Om din begäran gäller personlig information som finns i en cookie måste du bifoga en kopia av den cookien till din förfrågan. Vi kan be om ytterligare information som behövs för att verifiera din identitet. Vi kan avvisa förfrågningar som är orimligt frekventa, överdrivna eller orimliga.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot tillämplig lag, kan du lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet.

 1. Vem är registeransvarig och vem kan jag kontakta?

Registratorn är:

Duo Product Oy Nordic
Företags ID FI16003126
Haarakaari 45 B 2
04360 Tusby, Finland

Kontakt med registratorn::
info@duoproduct.com